ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt EXCITE je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je vpeljevanje dobro uveljavljene sheme upravljanja z energijo, imenovane Evropska energetska nagrada – eea, v občine srednje in vzhodne Evrope. Na novo vključena mesta in občine bodo z eea metodologija pridobile podporo in dodatno znanje za izvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, z zagotavljanjem potrebnih tehničnih, ekonomskih in socialnih pogojev, ki privabljajo zasebne vlagatelje, javna podjetja in vzpodbujajo koriščenje javnih virov. Za doseganje rezultatov projekta bo tako potrebna široka podpora javnosti, zato je velik poudarek namenjen vključitvi civilne družbe ter spodbujanju lokalnih skupnosti, da postanejo proaktivna vodilna sila pri energetski tranziciji.  

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo sodeluje pri novem projektu z nazivom DanuP-2-Gas (Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy), ki je bil potrjen v okviru 3. razpisa programa Interreg Danube – Podonavje. Glavni namen projekta je podpora diverzifikaciji energetske oskrbe na podlagi uporabe zemeljskega plina, bioplina ter vodika v aplikacijah za skladiščenje in proizvodnjo energije (Power-to-gas ali P2G).

Z nacionalnega vidika projekt nagovarja relevantne izzive v smislu podpore razvoja energetskega sektorja na srednji in dolgi rok. Projekt je v celoti skladen s slovenskimi strateškimi usmeritvami in kot tak prispeva k uresničitvi trenutno zastavljenih ciljem opredeljenih v okviru npr. Operativnega programa za omejevanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP), Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE), Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN URE) in Strategije za alternativna goriva. Na lokalni ravni so dejavnosti in cilji projekta skladni z obstoječimi akcijskimi načrti za trajnostno energijo in podnebje (SECAP), lokalnimi energetskimi koncepti (LEK) in celovitimi prometnimi strategijami (CPS).

Glavni izziv lokalnih skupnosti je zmanjšanje porabe energije v obstoječih javnih zgradbah brez večjih gradbenih del. Lokalne skupnosti morajo imeti koristne in zanesljive rešitve za pravilno upravljanje z energijo za izboljšanje URE in OVE v stavbah in uporabiti integrirane pristope, ki družbo izobražujejo in usposabljajo, da se zaveda porabe energije. Za reševanje tega vprašanja bo TARGET-CE izkoristil tehnične in ne-tehnične rešitve URE v transnacionalnem sodelovanju v mestih Centralne Evrope.

Projekt EERAdata je financiran iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Glavni namen projekta EERAdata (Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock) je integracija celovite obravnave prednosti in vplivnih faktorjev pri energetski obnovi stavb v proces razvoja transnacionalnih zakonodajnih okvirjev. V sklopu projekta se bo razvilo in preizkusilo orodje za podporo pri odločanju (DST), ki bo lokalnim upravam pomagalo pri zbiranju in obdelavi podatkov o svojem stavbnem fondu glede na ostale ključne podatke na področju varovanja okolja, gospodarstva in drugih socio-ekonomskih in demografskih faktorjev, ki bodo bistveni pri določanju prednostnih ukrepov energetske učinkovitosti pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. Orodje bo temeljilo na programski aplikaciji, z uporabo katere bo moč združevati podatke iz različnih virov, oblik in področij in na takšen način modelirati in oceniti vpliv naložbe. Pri oblikovanju orodja in testiranju njegove uporabe v regionalnih pilotnih projektih bodo sodelovale partnerske občine.

Projekt ENTRAIN je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa (Interreg CENTRAL EUROPE), katerega glavni cilj je spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki na nadnacionalni ravni in razširiti znanje za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SI, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote (sončna energija, biomasa, odpadna toplota, toplotne črpalke in geotermalna energija).

Končni rezultat bo pripomogel k zmanjšanju emisij CO2 in fosilnih goriv, izboljšanju kakovosti lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti z rastjo tehničnega strokovnega znanja in začetkom delovanja naložbe v inovativna finančna orodja.

Projekt ENTRAIN bo sprožil investicije v izgradnjo ali prenovo devet omrežij daljinskega ogrevanja in pripravo devet študij toplotnega načrtovanja, skupaj z razvojem treh inovativnih lokalnih in regionalnih shem financiranja ter prilagoditvijo in sprejetjem obstoječega avstrijskega sistema vodenja kakovosti „QM Holzheizwerke“ v vsaj treh ciljnih regijah.

Projekt My Virtual Town (Education system - democratic force that helps to prepare students to actively participate in all aspects of economical, environment and social life in local communities) je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in vključuje 9 partnerjev iz treh držav, od tega 3 iz Slovenije. Fokus projekta My Virtual Town je na izobraževanju ter spodbujanju dijakov v aktivno vključevanje na različna ekonomska, okoljska ter družbena področja znotraj lokalnih skupnosti. Na ta način bodo dijaki seznanjeni z vsakdanjimi ovirami s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti ter motivirani k iskanju rešitev na modelu virtualnega mesta. V projektno partnerstvo so vključene tri srednje šole iz Slovenije, Bolgarije in Makedonije ter šest strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in dijaki ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na različnih področjih. Poleg KSSENE na projektu kot partnerja iz Slovenije sodelujeta še Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (LUV) ter Šolski center Velenje (ŠCV).

Projekt DeCarb je sofinanciran s strani programa Interreg Europe in je usmerjen v podporo energetsko intenzivnim regijam (predvsem tistim z energetskimi obrati na premog) pri izvajanju energetske tranzicije in zmanjševanju negativnih ekonomskih in socialnih vplivov. DeCarb združuje 9 partnerjev (9 regij), z namenom izmenjavanja izkušenj in prenosa znanja povezanega z energetsko tranzicijo, in sicer iz obdobja z visokim ogljičnim odtisom proti prihodnosti čiste energije. DeCarb bo s poudarkom na napredku čiste in poštene energetske tranzicije ob omejevanju negativnega vpliva na ekonomsko in socialno stabilnost, podprl sodelujoče regije in pripomogel k trajnostnemu razvoju le teh.

Ključni rezultati:

  • 9 akcijskih načrtov za izboljšanje obstoječih politik (operativnih programov in strategij)
  • izvedba dveh medregionalnih delavnic in treh študijskih ogledov z namenom krepitve zmogljivosti med projektnimi partnerji ter ključnimi deležniki 
  • 4 tematske študije z namenom analize prednosti, slabosti in priložnosti različnih regij ter scenarijev za dekarbonizacijo

Projekt BB-Clean je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Glavni cilj projekta je razvoj usklajenih politik za nizko-ogljično energetiko v skladu s trajnostno rabo biomase za proizvodnjo toplote v Alpski regiji. Z ozirom na obstoječe stanje različnih zakonskih in administrativnih okolij v partnerskih državah se bodo v ta namen razvila inovativna orodja za tehnološko in ekonomsko načrtovanje ogrevanja na biomaso, ki bo v skladu s ciljem omejevanja posledic podnebnih sprememb.

Projekt eCentral je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE), ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih na področju srednje Evrope. Ponuja podporo ključnim zainteresiranim stranem za uresničitev prednosti standarda nZEB (Nearly Zero Energy Building) za obnovo in gradnjo javnih skoraj nič-energijskih stavb.

Projekt KeepWarm je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je zmanjševanje negativnih vplivov proizvodnje energije za ogrevanje in hlajenje preko sistemov daljinskega ogrevanja, in sicer s povečanjem njihove učinkovitosti ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih energentov. V sklopu projekta se bo skušalo modernizirati sisteme daljinskega ogrevanja v 7 državah v sklopu pilotnih projektov in povečati delež obnovljivih virov energije kot primarnih virov.