ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

 Podonavje je v veliki meri odvisno od uvoza fosilnih virov energije, zaradi česar se pojavljajo okoljski in varnostni pomisleki ter pomisleki glede učinkovitosti. Koncept skupnosti obnovljivih virov energije (REC) v regiji ni splošno poznan, njihovo delovanje pa pogosto ovirajo pravne, notranje operativne, infrastrukturne ali tehnične ovire. Projekt NRGCOM bo spodbudil razvoj energetskih skupnosti v Podonavski regiji skozi ustvarjanje ustreznega okolja in pogojev za njihovo delovanje. Z večnivojskim pristopom bo 13 projektnih partnerjev ter 14 pridruženih strateških partnerjev iz 12 držav pripomoglo k ustvarjanju ustreznega okolja in ozaveščene družbe v Podonavju, v kateri se lahko neovirano začnejo in širijo pobude skupnosti za obnovljive vire energije, kar bo olajšalo zeleni prehod in povečalo energetsko učinkovitost, prispevalo k doseganju podnebnih ciljev dekarbonizacije in povečalo energetsko varnost.

Projekt COMMIT je bil pod programsko prioriteto »Pametnejša Evropa«, na 2. razpisu VFO 2021-2027, v letu 2023, odobren na programu Interreg Europe. Konzorcij projekta sestavlja 11 partnerjev iz osmih držav članic EU, v okviru katerega, Savinjsko-Šaleško regijo, v obliki dvojnega regionalnega partnerstva, zastopata tako Zavod Energetska Agencija KSSENA, kot tudi Razvojna Agencija Savinjsko-Šaleške Regije. Splošni cilj programa Interreg Europe je preučevanje, adaptacija in noveliranje različnih političnih instrumentov v veljavi, med katere poleg nacionalnih strateških okvirjev spada tudi regionalno in lokalno strateško in trajnostno načrtovanje. Zavod KSSENA in RA SAŠA, bosta v okviru projekta COMMIT pod drobnogled vzela Območni Razvojni program SAŠA 2021-2027, ki ga bosta v nadaljevanju projekta skušala prilagodit preučevani tematiki.

Projekt Greet CE je namenjen povečevanju zmogljivosti za inovacije v mikro-, malih in srednje velikih podjetjih (MSP) v manj razvitih regijah Srednje Evrope. Konzorcij sestavlja osem partnerskih organizacij iz sedmih evropskih regij. Projekt temelji na multidisciplinarnem pristopu k pospeševanju operativnih sposobnosti regij, da razvoj gradijo na svojih edinstvenih konkurenčnih prednostih (virih in sredstvih) ob nagovarjanju ključnih družbeno-ekonomskih izzivov.

Glavni cilj projekta VISIONS 2045 je spremljanje šol pri njihovem prehodu do podnebne nevtralnosti. Pri projektu se je zavzel celosten pristop z namenom, da šole postanejo gonilna sila in vzorniki pri zmanjševanju ogljičnega odtisa ter se jih aktivno vključi v doseganje podnebnih in energetskih ciljev skupaj z lokalnimi oblastmi.

Projekt H2MA združuje 11 partnerjev iz vseh 5 evropskih držav programa Interreg Alpine Space (Slovenija, Italija, Nemčija, Francija in Avstrija). Projekt H2MA deluje v smeri transnacionalnega razvoja zelene vodikove prometne infrastrukture in povečanja deleža trajnostne ter zelene vodikove mobilnosti na območju Alp, z namenom zmanjševanja in omejevanja izpustov CO2 ter pospeševanja prehoda na brez-emisijski in nizkoogljični promet.

3DIVERSE bo uvedel celovit, več sektorski in več nivojski pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v trajnostno energetsko infrastrukturo z usklajeno uporabo ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja. Običajno razdrobljeno in sekcijsko izvajanje naložb, ki so kot celota bistvenega pomena za uspešno izvedbo energetskega prehoda, bo nadomestil nov pristop, ki temelji na vključevanju in združevanju naložbenih ukrepov v štirih medsebojno povezanih sektorjih, kar bo zagotovilo optimalne rezultate v smislu okoljskih, družbeno-ekonomskih in finančnih koristi. Ključni rezultati projekta 3DIVERSE se nanašajo na pripravo celovitega sklopa tehnične in investicijske dokumentacije (študije izvedljivosti, predinvesticijski projekt, investicijski program, poročila o tržnih raziskavah, analize obratovalnega monitoringa, gradbenih, okoljskih in obratovalnih dovoljenj itd.) in objave javnih razpisov (javna naročanja) za konkretne investicijske ukrepe, ki bodo opredeljeni v okviru dejavnosti PDA (angl. Project development assistance). Projekt 3DIVERSE bo nadgradil običajne postopke, povezane z naložbami in javnimi naročili, saj bo vključeval inovativne mehanizme za vključevanje državljanov in nove mehanizme financiranja. Pristop projekta 3DIVERSE bo temeljil na predpostavki čim večje mobilizacije zasebnega kapitala in spodbujanja naložb, ki jih vodi skupnost, z zagotavljanjem mehanizmov, ki zagotavljajo boljši dostop do kapitala, nižje stroške naložb, visoko pregledanost ter finančne in socialne spodbude. Dolgoročne cilje projekta pa predstavlja nadaljnja replikacija pristopa 3DIVERSE, uvedenega na primeru Savinjsko-šaleške regije v prehodu, ki bo služil kot zelo ponovljiv in razširjen model za izvajanje v partnerskih regijah EU in zunaj nje.

Glavni namen projekta je izvedba javnih naročil za inovacije, s katerimi se bo na pilotnih stavbah dosegla 100% lastna oskrba z obnovljivimi viri energije. Projekt procuRE združuje 6 izvajalcev naročil iz 6 držav, ki so skupaj odgovorni za več kot 21.000 javnih zgradb. Za dosego cilja popolne samooskrbe z uvedbo inovativnih tehnologij za izkoriščanje OVE iz obstoječih kapacitet bo izvedenih več kot 7 milijonov EUR investicij v raziskave in razvoj primernih tehnologij. Energetska agencija KSSENA v konzorciju 9. partnerjev iz 7. držav sodeluje kot projektni koordinator in glavni nosilec javnega naročanja. Izbrana pilotna stavba, ki bo fokus projektnih aktivnosti za primer SAŠA regije je POŠ Vinska Gora.