ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

EL-practice

Projekt EL-practice združuje šest partnerjev. Projekt bo razvil izobraževalni program, ki bo namenjen energetskemu opismenjevanju mladih odraslih (29-39 let), cilj pa je opolnomočiti ljudi s kompetencami, spretnostmi, znanjem in samozavestjo pri prevzemanju odgovornosti za svoje življenjske odločitve in dejavnem vključevanju v ukrepe za ustvarjanje trajnostne družbe.

Če želi Evropska unija do leta 2050 postati ogljično nevtralna, potrebujejo nosilci odločanja zanesljive podatke o energiji, da lahko na takšen način opredelijo, izvajajo in spremljajo učinkovitost energetskih politik. Projekt CERVINO bo omogočal izmenjavo in vizualizacijo energetskih podatkov na območju Alp in vzpostavil stabilen in zanesljiv sistem za boljše zbiranje, upravljanje, posodabljanje in uporabo energetskih podatkov na območju Alp. Projekt nadgrajuje zbiranje energetskih podatkov iz leta 2017 in 2019, ki se je izvedlo v okviru strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP), z razvojem preprostega, uporabniku prijaznega orodja, ki bo omogočalo lažji vnos in obdelavo. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Alpine Space.

Projekt VR versus Climate Change (Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change) je sofinanciran v okviru projekta Erasmus+ in vključuje 9 partnerjev iz štirih držav, od tega 2 iz Slovenije. Glavni cilj projekta je učence ozavestiti in izobraziti o podnebnih spremembah, ki smo jim priča, ter jih tako spodbuditi k iskanju rešitev in odgovornemu ravnanju v okolju in z odpadki. Namen projekta je problematiko podnebnih sprememb učencem predstaviti skozi različne dejavnosti tekom šolskega leta. V pridruženih šolah se bodo izvajale različne aktivnosti za ozaveščanje o podnebnih spremembah ter aktivnosti s katerimi se bo posledično zmanjšala poraba virov in količina odpadkov.

V projektno partnerstvo so vključene štiri osnovne šole iz Slovenije, Severne Makedonije, Hrvaške in Grčije ter pet strokovnih organizacij, ki bodo sodelovale z učitelji in učenci ter poskrbele za prenos znanja in izkušenj na področju varovanja okolja. Poleg KSSENE na projektu kot partner iz Slovenije sodeluje tudi Osnovna šola Gorica.

Inovativni finančni mehanizem, kot je pogodba o energetski učinkovitosti (EPC), je lahko dragoceno orodje za spodbujanje naložb v energetsko prenovo javnih stavb. V že zaključenem projektu STEPPING so trije partnerji, ki prihajajo iz Italije in Francije, pridobili dobre izkušnje na tem področju, svoje znanje pa bodo v projektu STEPPING PLUS prenesli na 6 drugih partnerjev, in sicer z vzajemno uporabo različnih rešitev.

Splošni cilj programa ENERGee WATCH je uvesti program medsebojnega učenja, ki bo regionalnim in lokalnim oblastem omogočil pravočasno in natančno opredelitev, spremljanje in preverjanje njihovih trajnostnih ukrepov. Učenje se bo osredotočilo na lokalne/regionalne/pokrajinske upravne enote in njihove agencije, ki so odgovorne za zbiranje in nadzor spremljanja kazalnikov ukrepov. Projekt med drugim temelji na smernicah Konvencije županov o trajnostni energiji in podnebju, najboljših praksah, zbranih s projekti o praksah vrednotenja in preverjanja, kot sta EC Horizon 2020 MultEE in EPATEE ter IEE Data4Action in MESHARTILITY, ter bo spodbujal tudi druge uspešno izvedene monitoringe, poročanje in preverjanje (MRV) iz mest in regij v EU. Projekt temelji na uspešno delujočem projektu H2020 PROSPECT, kjer so se mesta in regije med seboj učile, kako izvajati inovativno financiranje za svoje trajnostne energetske ukrepe. ENERGee Watch gre še korak dlje in si prizadeva omogočiti natančno in uspešno zbiranje, razširjanje in potrjevanje podatkov, prakse spremljanja in preverjanja ter izbiro ustreznih kazalnikov spremljanja v mestih in regijah po EU.

Projekt EXCITE je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Glavni cilj projekta je vpeljevanje dobro uveljavljene sheme upravljanja z energijo, imenovane Evropska energetska nagrada – eea, v občine srednje in vzhodne Evrope. Na novo vključena mesta in občine bodo z eea metodologija pridobile podporo in dodatno znanje za izvajanja ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, z zagotavljanjem potrebnih tehničnih, ekonomskih in socialnih pogojev, ki privabljajo zasebne vlagatelje, javna podjetja in vzpodbujajo koriščenje javnih virov. Za doseganje rezultatov projekta bo tako potrebna široka podpora javnosti, zato je velik poudarek namenjen vključitvi civilne družbe ter spodbujanju lokalnih skupnosti, da postanejo proaktivna vodilna sila pri energetski tranziciji.  

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo je sodelovala pri projektu z nazivom DanuP-2-Gas (Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy), ki je bil potrjen v okviru 3. razpisa programa Interreg Danube – Podonavje. Glavni namen projekta je bila podpora diverzifikaciji energetske oskrbe na podlagi uporabe zemeljskega plina, bioplina ter vodika v aplikacijah za skladiščenje in proizvodnjo energije (Power-to-gas ali P2G).

Z nacionalnega vidika je projekt nagovarjal relevantne izzive v smislu podpore razvoja energetskega sektorja na srednji in dolgi rok. Projekt je bil v celoti skladen s slovenskimi strateškimi usmeritvami in je kot tak prispeval k uresničitvi takrat zastavljenih ciljev opredeljenih v okviru npr. Operativnega programa za omejevanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP), Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE), Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN URE) in Strategije za alternativna goriva. Na lokalni ravni so bile dejavnosti in cilji projekta skladni s takratnimi akcijskimi načrti za trajnostno energijo in podnebje (SECAP), lokalnimi energetskimi koncepti (LEK) in celovitimi prometnimi strategijami (CPS).

Glavni izziv lokalnih skupnosti je zmanjšanje porabe energije v obstoječih javnih zgradbah brez večjih gradbenih del. Lokalne skupnosti morajo imeti koristne in zanesljive rešitve za pravilno upravljanje z energijo za izboljšanje URE in OVE v stavbah in uporabiti integrirane pristope, ki družbo izobražujejo in usposabljajo, da se zaveda porabe energije. Za reševanje tega vprašanja je projekt TARGET-CE izkoristil tehnične in ne-tehnične rešitve URE v transnacionalnem sodelovanju v mestih Centralne Evrope.

Projekt EERAdata je bil financiran iz okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Glavni namen projekta EERAdata (Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock) je predstavljala integracija celovite obravnave prednosti in vplivnih faktorjev pri energetski obnovi stavb v proces razvoja transnacionalnih zakonodajnih okvirjev. V sklopu projekta se je razvilo in preizkusilo orodje za podporo pri odločanju (DST), ki  lokalnim upravam pomaga pri zbiranju in obdelavi podatkov o svojem stavbnem fondu glede na ostale ključne podatke na področju varovanja okolja, gospodarstva in drugih socio-ekonomskih in demografskih faktorjev, ki so bistveni pri določanju prednostnih ukrepov energetske učinkovitosti pri načrtovanju, prenovi in gradnji stavb. Orodje temelji na programski aplikaciji, z uporabo katere je moč združevati podatke iz različnih virov, oblik in področij in na takšen način modelirati in oceniti vpliv naložbe. Pri oblikovanju orodja in testiranju njegove uporabe v regionalnih pilotnih projektih so sodelovale tudi partnerske občine.

Projekt ENTRAIN je bil sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa (Interreg CENTRAL EUROPE), katerega glavni cilj je bil spodbujanje strukturnega sodelovanja med javnimi organi in ključnimi deležniki na nadnacionalni ravni in razširiti znanje za sistematično, celostno in učinkovito načrtovanje majhnih sistemov za daljinsko ogrevanje v 5 ciljnih regijah (IT, DE, HR, SI, PL), ki temeljijo na obnovljivih virih toplote (sončna energija, biomasa, odpadna toplota, toplotne črpalke in geotermalna energija).

Končni rezultat projekta je pripomogel k zmanjšanju emisij CO2 in fosilnih goriv, izboljšanju kakovosti lokalnega zraka in socialno-ekonomske koristi za lokalne skupnosti z rastjo tehničnega strokovnega znanja in začetkom delovanja naložbe v inovativna finančna orodja.

Projekt ENTRAIN je sprožil investicije v izgradnjo ali prenovo devetih omrežij daljinskega ogrevanja in pripravo devetih študij toplotnega načrtovanja, skupaj z razvojem treh inovativnih lokalnih in regionalnih shem financiranja ter prilagoditvijo in sprejetjem obstoječega avstrijskega sistema vodenja kakovosti „QM Holzheizwerke“ v vsaj treh ciljnih regijah.