ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Projekt EcoInn Danube je bil odobren v okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje). Predvideno je, da bo sodelovanje vseh zainteresiranih raziskovalcev, inovatorjev in organizacij znotraj projektnih aktivnosti pripomoglo k vzpostavitvi virtualne platforme, ki bo sodelujočim organizacijam omogočila predstavitev svojih eko-problemov, inovatorjem pa predstavitev eko-inovacij in rešitev.

Projekt IMEAS je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Alpine Space (Območje Alp) in vključuje 12 partnerjev iz sedmih evropskih držav. Cilj projekta je ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik.

Projekt NEW FINANCE je je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Mediterranean (Mediteran) in je namenjen poenostavitvi izvajanja investicij v energetsko učinkovitost stavb preko izboljšanja dostopa do delovnih strategij in njihove uporabe za mobilizacijo zasebnega financiranja s poudarkom na bolj optimalni izrabi obstoječih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI).

Projekt Energy@School je financiran s strani transnacionalnega programa Srednja Evropa (INTERREG CENTRAL EUROPE) Začel se je 1. julija 2016, vodilni partner projekta je Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna.

Je sofinanciran v okviru programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Namenjen je krepitvi zmožnosti javnih odločevalcev na lokalnem in nacionalnem nivoju na področju razvoja strategij za energetsko obnovo. Lokalni in nacionalni odločevalci bi tako imeli večje kapacitete in pristojnosti pri zbiranju in obdelavi podatkov o obstoječem stavbnem fondu, pri identifikaciji investicij in vzpostavljanju sodelovanja z zasebnim sektorjem ter pri pridobivanju informacij za pripravo realističnih in trajnostno naravnanih strategij za energetsko učinkovito renovacijo stavbnega fonda.

Projekt THE4BEES (Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation) je sofinanciran v okviru programa Interreg Alpine Space (Območje Alp). Spodbuja mehke ukrepe varčevanja z energijo v javnih stavbah, ki jih bo podprl s tehničnim znanjem, saj bo v okviru projekta vzpostavljenih kar 7 delavnic za soustvarjanje v 7 različnih partnerskih državah, v katerih se bo razvijalo in testiralo inovativno informacijsko-tehnološko (IT) orodje za podporo uporabnikom stavbe pri doseganju in spremljanju energetskih prihrankov.

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško je bil ustanovljen v okviru projekta ˝Ustanovitev lokalne ali regionalne energetske agencije - Establishment of local or regional energy Agencies˝, katerega predlagatelj je bila Mestna občina Velenje, v okviru evropskega programa ˝Intelligent Energy Europe ˝(IEE).

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija Shanon Development z Irske. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Zavod KSSENA je bil partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija CRACA iz Italije. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Cilj projekta je bilo izboljšanje in okrepitev trga MSP-jev z izdelki in storitvami za zniževanje rabe energije ter pridobivanje energije iz OVE, izboljšanje zaupanja in kvalitete energetskih storitev, podpora v komunikaciji med ponudbo (dobavitelji) in povpraševanjem (naročniki, potrošniki).

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v dveh mednarodnih projektih, katerega idejni vodja je bila DIBA iz Španije. Projekta sta se izvajala v okviru programa Intelligent Energy.

Osnovna dejavnost so bile različne aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije v šolah s ciljem zmanjšati rabo energije in stroške. Pri projektu so sodelovali partnerji iz devetih držav, vanj pa je bilo vključenih 43 lokalnih skupnosti in 58 šol. Kar 40 šol je doseglo prihranke pri rabi energije, saj je bilo porabljenih več kot 1.100 MWh manj energije. Projekt je v okviru Evropskega tedna trajnostne energije 2013 (European Energy Sustainable Week 2013) prejel 1. nagrado v kategoriji Izobraževanje (Learning).