ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Evropski strukturni in investicijski skladi (ESI) so zamišljeni kot finančni inštrument, s katerim Evropska unija podpira razvoj posameznih članic. Sestavlja jih pet skladov: 

1) Kohezijski sklad (KS) je namenjen državam članicam EU z bruto nacionalnim dohodkom, manjšim od 90 % povprečja EU, kamor v obdobju 2014-2020 spada tudi Slovenija. Iz Kohezijskega sklada se bodo v tem obdobju na ravni celotne EU financirali projekti izgradnje prometnih omrežij (primarno EU transportnih koridorjev) in okoljski projekti, v smislu energetske učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore intermodalnosti ter krepitve javnega prevoza.

2) Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) je eden od največjih skladov in je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah znotraj EU. ESRR tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Ključna vsebinska področja, kamor ESRR v obdobju 2014-2020 usmerja investicije, so:

 • inovacije in raziskave,
 • digitalna agenda,
 • podpora za mala in srednje velika podjetja (MSP),
 • nizkoogljično gospodarstvo

3) Evropski socialni sklad (ESS) je drugi največji glavni sklad in je namenjen spodbujanju zaposlovanja in možnosti zaposlovanja znotraj EU. Ključna vsebinska področja, kamor ESS v obdobju 2014-2020 usmerja investicije, so:

 • spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile,
 • spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščini,
 • naložbe v izobraževanje, spretnosti in znanje ter vseživljenjsko učenje in
 • povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave

4) Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) podpira evropsko pomorsko in ribiško politiko v obdobju 2014-2020. Ključna vsebinska področja, kamor ESPR v obdobju 2014-2020 usmerja investicije, so:podpora ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov,

 • podpora obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarstva,
 • financiranje projektov v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
 • lajšanje dostopa do finančnih sredstev.

5) Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ima v obdobju 2014-2020 tri strateške cilje:

 • pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva,
 • zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi,
 • doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.

Poleg teh strukturnih skladov obstaja tudi EU program Obzorje 2020 (vreden 80 milijard EUR) kot nov okvirni program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020. Ključna vsebinska področja programa so:

 • krepiti odličnost znanosti in raziskav EU (financiranje vrhunskih raziskav v Evropi),
 • krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij (financiranje naložb v ključne tehnologije, omogočanje boljšega dostopa do kapitala in spodbude za mala in srednje velika podjetja),
 • ključni družbeni izzivi (reševanje družbenih vprašanj, ki so povezana s socialno in ekonomsko krizo v Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, pomenom evropske kulturne dediščine ter za spopadanje z izzivom staranja prebivalstva).