ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

3DIVERSE bo uvedel celovit, več sektorski in več nivojski pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v trajnostno energetsko infrastrukturo z usklajeno uporabo ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja. Običajno razdrobljeno in sekcijsko izvajanje naložb, ki so kot celota bistvenega pomena za uspešno izvedbo energetskega prehoda, bo nadomestil nov pristop, ki temelji na vključevanju in združevanju naložbenih ukrepov v štirih medsebojno povezanih sektorjih, kar bo zagotovilo optimalne rezultate v smislu okoljskih, družbeno-ekonomskih in finančnih koristi. Ključni rezultati projekta 3DIVERSE se nanašajo na pripravo celovitega sklopa tehnične in investicijske dokumentacije (študije izvedljivosti, predinvesticijski projekt, investicijski program, poročila o tržnih raziskavah, analize obratovalnega monitoringa, gradbenih, okoljskih in obratovalnih dovoljenj itd.) in objave javnih razpisov (javna naročanja) za konkretne investicijske ukrepe, ki bodo opredeljeni v okviru dejavnosti PDA (angl. Project development assistance). Projekt 3DIVERSE bo nadgradil običajne postopke, povezane z naložbami in javnimi naročili, saj bo vključeval inovativne mehanizme za vključevanje državljanov in nove mehanizme financiranja. Pristop projekta 3DIVERSE bo temeljil na predpostavki čim večje mobilizacije zasebnega kapitala in spodbujanja naložb, ki jih vodi skupnost, z zagotavljanjem mehanizmov, ki zagotavljajo boljši dostop do kapitala, nižje stroške naložb, visoko pregledanost ter finančne in socialne spodbude. Dolgoročne cilje projekta pa predstavlja nadaljnja replikacija pristopa 3DIVERSE, uvedenega na primeru Savinjsko-šaleške regije v prehodu, ki bo služil kot zelo ponovljiv in razširjen model za izvajanje v partnerskih regijah EU in zunaj nje.

Program: LIFE

Akronim projekta: 3DIVERSE

Polno ime projekta: Decentralization, Diversity and Dynamic load regulation – novel approaches to tangible energy transition with diversification of production sources

Začetek projekta: 1.10.2022

Trajanje projekta: 36 months

Proračun projekta: € 1.450.513,40  

Vodilni partner: KSSENA

Partnerstvo: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Univerza v Ljubljani, Komunalno podjetje Velenje in Kolektor sETup