ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval v dveh mednarodnih projektih, katerega idejni vodja je bila DIBA iz Španije. Projekta sta se izvajala v okviru programa Intelligent Energy.

Osnovna dejavnost so bile različne aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije v šolah s ciljem zmanjšati rabo energije in stroške. Pri projektu so sodelovali partnerji iz devetih držav, vanj pa je bilo vključenih 43 lokalnih skupnosti in 58 šol. Kar 40 šol je doseglo prihranke pri rabi energije, saj je bilo porabljenih več kot 1.100 MWh manj energije. Projekt je v okviru Evropskega tedna trajnostne energije 2013 (European Energy Sustainable Week 2013) prejel 1. nagrado v kategoriji Izobraževanje (Learning).

Zavod KSSENA je bil partner na projektu MOVE (čezmejno sodelovanje SI-AT), ki je nastal kot posledica potrebe po čezmejnem sodelovanju Avstrije in Slovenije na področju energetike in bazira na ciljih, ki pripomorejo k varovanju in trajnosti okolja. Organizacija izobraževalno-osveščevalnih aktivnosti na področju URE in OVE, izvedba usposabljanj, izdelava čezmejnega energetskega koncepta za razvoj trajnostno naravnane energetike (tako na strani uporabnikov kot tudi proizvajalcev in ponudnikov izdelkov in storitev), podpis memorandoma o sodelovanju in realizaciji čezmejnega energetskega koncepta itd.

Zavod KSSENA je sodelovala kot partner na projektu Energycity – izboljšanje energetske učinkovitosti v mestih skozi primere dobrih praks in analize stanj v različnih evropskih mestih.

Cilj projekta je bil razvoj inovativnega pristopa za zajemanje podatkov o rabi energije ter preverjanje ustreznosti izvedbe toplotne zaščite gradbenih konstrukcij s termografsko analizo stavb izvedeno s pomočjo letalskih preletov. Na podlagi razvite tipologije stavb ter razvitega WebGIS sistema (prostorski informacijski sistem) so bili določeni potenciali za prihranke ter identificirane kritične točke v pilotnih mestih.

Zavod KSSENA je v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Murcie, Španija sodeloval na programu IEE. Namen projekta je bil pristop občin k izdelavi in implementaciji lokalnih akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij CO2 in pristopu k Konvenciji županov.

Izdelava analiz referenčnega stanja zakonodaje na področje rabe energije oz. deljenja in souporabe podatkov spremljanja rabe energije na nivoju EU ter prilagojenost zakonodaje v 12 državah projektnih partnerjev, vključitev 72 občin v izdelavo izhodiščnega stanja emisij CO2 na podlagi inventarja obstoječih virov, 144 izvedenih aktivnosti/ukrepov s strani občin ter podpora investiciji v skupni višini približno 65 milijonov €.

Zavod KSSENA je kot  partner sodeloval na projektu EE Culture (program SLO – HR), ki je bil usmerjen predvsem na energetsko sanacijo zgradb pod spomeniškim varstvom v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Zagreba. Kot partnerja na projektu sta sodelovali tudi MO Velenje in MO Celje.

Cilj projekta je bilo povečanje energetske učinkovitosti v objektih kulturne dediščine na čezmejnem področju Slovenija-Hrvaška. V okviru projekta sta se izvedla dva investicijska projekta celovite energetske prenove na spomeniško zaščiteni stavbi Vila Rožle v Velenju in upravni stavbi v Krapini.

Zavod KSSENA je kot vodilni partner sodeloval na projektu GeoSEE (program JV Evropa), ki je raziskal kombinirano možnost uporabe obnovljivih virov energije v lokalnem območju.

Cilj projekta je bil razvoj inovativnih tehničnih sistemov za izkoriščanje nizkotemperaturnih geotermalnih virov za proizvodnjo energije na osnovi hibridnih proizvodnih sistemov, ki so kot dodaten vir energije uporabljali predvsem biomaso ter bodisi toplotno (solarni kolektorji) bodisi električno energijo (fotovoltaični paneli). Tehnični razvoj sistemov je bil prilagojen za izbrane študijske lokacije v partnerskih državah, izvedba le-teh pa je bila podprta s celovito ekonomsko analizo ter ozaveščanjem ključnih deležnikov in potencialnih investitorjev.

Zavod KSSENA je kot partner sodeloval na projektu TRACE (program JV Evropa), ki  je temeljil predvsem na izmenjavi dobrih praks med občinami na področju zakonodaje pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih objektov v JV Evropi.

Cilj projekta je bil priprava teritorialnih operativnih načrtov za izvajanje ukrepov za dvig energetske učinkovitosti v partnerskih državah. Organizacija investicijskih forumov ter izobraževalnih delavnic za ključne deležnike z namenom podpore pri vlaganju v energetsko učinkovitost obstoječega stavbnega fonda.

Zavod KSSENA je v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner sodeloval na projektu EnPC (program Horizon 2020), ki je bil usmerjen predvsem v izboljšanje procesov energetskega pogodbeništva. Specifičen cilj projekta je bil okrepitev kapacitet za izkoriščanje inovativnih modelov za financiranje v energetsko učinkovite tehnologije v javnem sektorju na lokalnem in regionalnem nivoju.

V aktivnosti je bilo vključenih vsaj 250 deležnikov in strokovnjakov iz javnega sektorja, predstavnikov ESCO ter malih in srednjih podjetij, vsaj 50 predavateljev/trenerjev, ki so v partnerskih državah zagotovili znanje in ustrezne vzvode za repliciranje projektov energetskega pogodbeništva, najmanj 1000 deležnikov iz lokalne/regionalne samouprave, ki so sodelovali v izobraževalnih delavnicah, najmanj 2000 tehničnih, pravnih in finančnih strokovnjakov, ki so sodelovali v webinarjih, e-učenju in tematsko relevantnih strokovnih dogodkih. Investicije, podprte s strani projekta, pa so prispevale več kot 60 GWh prihrankov energije.

Zavod KSSENA je v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner sodeloval na projektu BioRES (program Horizon 2020), ki je bil usmerjen v pripravo zakonskih, tehničnih in ekonomskih podlag za vzpostavitev centrov za biomaso. Namenjen je bil širitvi dobrih praks na področju uporabe lesne biomase in vzpostavitvi biomasnih logističnih in prodajnih centrov (BLTC) na področju držav Balkana, natančneje na Hrvaškem, v Srbiji in v Bolgariji.

Poleg omenjenih držav so pri projektu sodelovali tudi partnerji iz Avstrije, Nemčije, Finske in Belgije. Energetska Agencija KSSENA je bil zadolžena za koordinacijo izvedbe študij izvedljivosti za centre na štirih lokacijah v Srbiji in šestih na Hrvaškem. Študije izvedljivosti so bile v prvi vrsti namenjene potencialnim investitorjem kot osnova za odločitev o izvedbi investicije v biomasni logistični in trgovalni center. Kot podporo investitorjem smo razvili tudi spletno platformo, ki je prilagojena trgovanju z biomasnimi produkti. Spletna platforma predstavlja celovito orodje za upravljanje biomasnega centra in bo v začetni fazi obratovanja močno pripomogla k uspešnemu zagonu odjema.

Zavod KSSENA je bil partner v mednarodnem projekt, katerega idejni vodja je bila organizacija Energie-Cities iz Francije. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.