ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Za naše naročnike pripravljamo študije izvedljivosti in ostalo investicijsko dokumentacijo. Osnovni dokumenti, ki sestavljajo investicijsko dokumentacijo, so:

  • Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
  • Predinvesticijska zasnova (PID)
  • Ocene upravičenosti ggggInvesticijski program (IP)
  • Osnova za pripravo investicijske dokumentacije so dokumenti, v katerih so opredeljene tehnične rešitve.

Običajno so to projektne naloge, v primeru energetski obnov stavb pa razširjeni energetski pregledi, ki jih pripravimo na agenciji KSSENA. Z naročniki sodelujemo skozi celoten proces odločitve za investicijo, od začetnih idej do izvedbe.