ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN KOROŠKO

Javno-zasebna partnerstva lahko opredelimo kot pogodbena ali institucionalna razmerja med javnim in zasebnim sektorjem, pri čemer so viri sredstev in tveganja deljeni med javnim in zasebnim sektorjem z namenom zagotavljanja izvajanja javnih služb ali razvoja javne infrastrukture. Cilj javno-zasebnega partnerstva je torej vključitev zasebnega sektorja za zagotavljanje učinkovitejših javnih služb ali boljše javne infrastrukture.

Na Energetski agenciji KSSENA smo specializirani za svetovanje zasebnim partnerjem pri optimalnem in družbeno koristnem vključevanju zasebnikov v projekte energetske učinkovitosti in investicij v obnovljive vire.